OKRES WCZESNEGO DZIECIŃSTWA (DO 3 LAT)

Okres ten obejmuje pierwsze kontakty dziecka ze światem zewnętrznym. Właściwa postawa rodziców wobec dzieci powinna być oparta na znajomości potrzeb rozwojowych tak fizycznych, jak i psychicznych szybko wzrastającego organizmu. Rozwój fizyczny dziecka jest początkowo bardzo intensywny. Zdrowe i prawidłowo rozwijające się dziecko uzyskuje pod koniec okresu niemowlęcego, czyli po 12 miesiącach życia, przeciętnie trzykrotnie większą wagę w stosunku do wagi w chwili urodzenia (tzn. waży ok. 10 kg) i o 50% większy wzrost w stosunku do wzrostu po urodzeniu (mierzy bowiem ok. 75 cm). Obserwuje się w tym okresie dynamiczny rozwój ruchowy dziecka, który postępuje równolegle z rozwojem kości, mięśni i centralnego układu nerwowego. Niemowlę w pierwszym roku życia opanowuje stopniowo umiejętność unoszenia głowy, celowych ruchów rąk i nóg, chwytania przedmiotów, siadania, stania i wreszcie samodzielnego chodzenia i utrzymywania równowagi w pozycji stojącej. W następnych latach rozwój fizyczny przebiega mniej intensywnie, przeciętnie w tym okresie przybywa dziecku ok. 2 kg wagi i ok. 6 —10 cm wzrostu rocznie. Ważną charakterystyczną cechą okresu wczesnego dzieciństwa jest także rozwój zębów mlecznych. Pojawienie się ich pozwala wzbogacić dietę, co z kolei umożliwia wyrównanie potrzeb energetycznych, powstałych na skutek wykonywania przez dziecko coraz większych wysiłków, np. w czasie biegania i zabawy.
W rozwoju poszczególnych jednostek można mimo występowania częstokroć dość znacznych różnic indywidualnych określić pewne typowe właściwości psychiczne, charakterystyczne dla tego wieku. Zasadniczą rolę w tym okresie odgrywa rozwój mowy i myślenia, które wpływają decydująco na postęp w procesach poznawczych dziecka. Przejawia się on w tym czasie przede wszystkim w różnorodnych formach zabaw i gier, które dzięki doznawanym podczas rozrywki wrażeniom i spostrzeżeniom, wpływają na rozwój wyobraźni i rozumowania. Podczas zabawy ujawniają się psychiczne właściwości dziecka, jego zainteresowania, uzdolnienia, temperament oraz charakter.