Na organizm człowieka działają stale liczne bodźce

Często przekraczające jego możliwości adaptacyjne. Jest to szczególnie ważne w epoce współczesnej, gdy wiek znajduje się przez znaczną część dnia w stanie dużego nerwowego i gdy wymaga się od niego stałej koncentracji Rosnące z dnia na dzień tempo życia grozi, pomimo ułatwień technicznych, ciągłymi niebezpieczeństwami. Niezaspokojona coraz to nowe dążenia mogą wywoływać stan stałego napięcia emocjonalnego i prowadzić do naruszenia równowagi psychicznej. Natura psychiczna zmierza do ustalenia przyczyn i zmian prowadzący zachwiania tej równowagi, bada typ struktury psychicznej osobnika, jego zainteresowania, uzdolnienia, stany emocjonalne, uczuciowe, moralne i społeczne; podaje wskazania właściwego w poszczególnych okresach życia jednostki. W rozwoju osobniczym wrodzone właściwości anatomiczno-flzjologiczne człowieka i jego zdolności psychiczne ulegają modyfikowanej na skutek wpływów zewnętrznych. Rozwój psychiki kształtu«się pod wpływem wychowania i działalności własnej, czyli aktywność osobniczej. W działalności własnej i wychowawczej możemy świadomie kierować procesami poznawczymi, doskonalić uzdolnię i pobudzać zainteresowania, modyfikować temperament i charakter prowadząc w efekcie do wszechstronnego i pełnego rozwoju osiowości człowieka. Higiena psychiczna stawia sobie za cel wypracował wskazań korzystnych dla rozwoju stosunków międzyludzkich najodpowiedniejszych dla jednostki form życia zbiorowe Wprowadzanie w życie postulatów higieny psychicznej powinna być dostosowane do okresu życia osobnika. Inne postulaty należy stosować w okresie wczesnego dzieciństwa, inne zaś w okresie osiągani dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej.